T

INFO@JORDENBOULET.BE

BLACK PAINTINGS


In het verleden werd Jorden Boulet vooral herkend omwille van het ongeremde enthousiasme en je m’en foutisme dat in zijn artistiek werk de bovenhand nam. Hij werkte daarbij net zo goed met houten constructies als opblaaspoppen of zand. Deze werden als decorstukken gecombineerd met zijn extreem kleurrijke schilderkunst tot speelse en vaak bombastische installaties. 


In een geregisseerde scenografie laat Boulet ons nog steeds een schijnbaar idyllische en paradijselijke wereld zien. Hij creëert hiermee een fictieve wereld -gebaseerd op onze werkelijkheid die vooral schoonheid en intellect naar voor duwt maar tegelijk als decadent of oppervlakkig opgevat zou kunnen worden. Tegenstellingen als deze worden in vraag gesteld waarmee hij de westerse wereld een spiegel over haar eigen ijdelheid wil voorhouden.


Boulet is vandaag meer dan ooit een schilder. Zowel zijn werkwijze als zijn artistieke werk is meer bedaard geworden. Hoewel het inhoudelijk concept vaak primeert in de kunst van Boulet, zien we de contradictie ook letterlijk in zijn extreem kleurgebruik. Jorden Boulet is kleurenblind en ervaart de werkelijkheid anders dan wij. Waar vroeger zijn kunstwerken in eerste instantie moraliserend waren, zijn ze vandaag desalniettemin eerder geabstraheerd en vereenvoudigd tot fragmenten.


In de meest recente serie ‘black paintings’ zien we telkens een radicale afbakening. Deze zwarte afbakeningen tonen ons de illusie van een doorkijk als een repoussoir. Ze fungeren als gesloten raamwerk dat zich letterlijk tussen de toeschouwer en de suggestieve palmbladeren begeeft. Als een vlucht, weg van realiteit, biedt de schijnwerkelijkheid niets meer dan een ongedefinieerde leegte. De afgebeelde paradijswereld achter de façade is echter een droombeeld en prikkelt een constant ongrijpbaar verlangen.


Hasselt, juli 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES FLEURS DU MAL                                                                                                                                     14, 15, 16 september 2018


De titel van deze tentoonstelling verwijst naar de gedichtenbundel ‘Les fleurs du mal’ van Frans dichter en kunstcriticus Charles Baudelaire (1821-1867). De eerste uitgave van dit boek dateert van 1857. Het boek werd niet warm onthaald wegens te aanstootgevende inhoud. Zes gedichten werden door obsceen geachte inhoud uit de bundel verwijderd. Later werd Baudelaire zelfs vervolgd omwille van schending van de goede zeden.


De zes verboden gedichten vormen de aanzet voor deze expositie. Jorden Boulet (1990) gebruikt de titel van het boek, het verbod ervan en de gedichten zelf als inspiratiebron om nieuw werk te creëren. Zijn interpretatie is geen letterlijke vertaling maar vormt eerder een geabstraheerde weergave die ook actualiserend gelezen kan worden.


In de schilderkunst van Boulet zijn kitsch en exotisme elementen die meteen opvallen. Het erotische karakter van de verboden gedichten vertalen zich in de geschilderde naakten. Deze anonieme vrouwen staan in schril contrast met de enige blik in deze ruimte, de mannelijke blik. De presentatie en het extreme kleurgebruik (Boulet is immers kleurenblind) versterken deze zinnenprikkelende sfeer. De kunstwerken laten ons een schijnbaar idyllische en paradijselijke wereld zien. Een fictieve wereld, gebaseerd op onze realiteit, net zoals de digitale wereld parallel loopt met de onze.


Net zoals Baudelaire werkt Boulet met contradicties; Schoonheid tegenover lelijkheid; melancholie tegenover oppervlakkigheid, maar misschien nog het belangrijkst: fictie tegenover non-fictie en waarheid tegenover bedrog. Een zoektocht naar permanent vreugde en geluk; eindeloze prestatiedruk; het dwangmatig verlangen naar de perfecte foto, kortom het creëren van de ideale façade voor de buitenwereld. Het is een fulltime job in deze samenleving. Deze millennial laat een artistieke wereld of werkplaats ontstaan voor zichzelf om een klein beetje de wereld te kunnen vatten en erover te reflecteren. Niet geheel wetende of hij de toeschouwer net wilt plezieren en laten genieten, of anderzijds wilt moraliseren en de westerse maatschappij de spiegel over haar eigen ijdelheid wilt voorhouden, presenteert Jorden Boulet alvast voor u zijn bloemen van het kwaad.


Tielt-Winge, september 2018


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YARDENIT


Hoewel het oeuvre van Jorden Boulet (°1990, Hasselt) zeer jong is, is het niet zozeer deze ‘jeugdigheid’ die in het oog springt wanneer zijn werken bekeken worden, maar vooral het hedendaagse karakter van zijn werken. Een ‘hedendaagsheid’ die misschien beter omschreven kan worden als een ‘doorgedreven contemporaniteit’ enerzijds in het heden, de kunst en kunstgeschiedenis en tegelijkertijd een stap vooruit. Er wordt zo een belofte of waanbeeld gecreëerd van wat de toekomst zal brengen. Binnen de idee van ‘contemporaniteit’ is de verhouding tot het heden essentieel; minder radicaal dan de Avant-gardes, en de eeuwigheid, of het ‘onbewegelijke’ als zijn tegenpool. Contemporaniteit als het duiden van wat het nu is, om dan vanuit die duiding een stap naar voren te maken en te verwoorden wat dat nu zal worden. Hierin verschilt het van de historische avant-gardes, want hoewel deze eveneens een toekomstbeeld schetsen, ligt de nadruk vooral op de breuk met het nu. En net deze breuk ontbreekt in het werk van Jorden Boulet. Hoewel Boulet een duidelijk toekomstbeeld voorstelt, is de reflectie en de verbondenheid met de (kunst) geschiedenis een essentieel element. Boulet breekt niet met deze geschiedenis maar reflecteert en combineert deze culturele bagage met elementen uit de contemporaine cultuur. De contemporaniteit wordt hier dus niet enkel beschouwd als ‘het gelijktijdig naast elkaar bestaan van culturen en generaties’, maar eerder als een dialectische uitkomst van culturen en generaties.


La Danse (De Dans, 1909), wellicht het meest iconische werk van Matisse, vormt het centrale element in Alors on danse (2015). Voor de danseressen plaatst Boulet een strand met palmbomen en een schatkist, met op het voorplan een Keith Haring-achtige krul. Het schilderij van Boulet is een mix van elementen, stijlen en stromingen, die worden doorgevoerd en versterkt in de gelijknamige installatie. De aangehaalde referenties van Boulet verschillen qua inhoud uiteraard van de betekenissen die een iconisch werk als La Danse in zich draagt. De beelden van Boulet gaan immers enerzijds voornamelijk over de betekenis van (deze) beelden in onze samenleving en anderzijds over de ‘meta-betekenis’ die ontstaan is nadat deze banale en kunsthistorische beelden gecreëerd zijn. Boulet putte inspiratie voor Alors on danse en andere werken uit de overvloed aan beelden die circuleren op het internet. Los van context en duiding komen ze ons in één muisklik tegemoet en bepalen ze in grote mate onze cultuur. Boulet evoceert in zijn installatie een niet-reële driedimensionale realiteit, door het werk op een digitaal gecreëerd beeld te doen lijken. Zijn werken zijn als geschilderde ‘Paint- of Photoshop collages’, die, eigen aan het internet, hoge en lage cultuur en veelzeggende met nietszeggende beelden combineren. Door dit aspect te introduceren in zijn installaties, forceert de kunstenaar een speciale relatie tussen zijn werk en de toeschouwer. De kijker ervaart niet zozeer ‘de afbeelding’ waar hij naar kijkt, maar veeleer een onderdompeling in de elektronische wereld waar beelden zijn samengesteld uit pixels. Door deze alternatie, waar het beeld op het internet refereert aan de wereld buiten het internet, en Alors on danse op zijn beurt verwijst naar het internet vindt een omwenteling plaats in het kijkproces: De toeschouwer die niet bewust is van dit beeld wanneer hij het in zijn ‘digitale hoedanigheid’ ziet, zal nu beseffen dat hij naar een digitale afbeelding kijkt, of in dit beeld zit. Een bewustwording die ontbreekt wanneer hij dat beeld achter een beeldscherm ‘ervaart’.


De Sloveense filosoof en criticus Slavoj Žižek gaat in zijn boek The Plague of Fantasies uitgebreid in op de virtuele realiteit en de betekenis van deze realiteit. In het bijzonder zijn de realiteitswaarde en de consequenties van deze digitale wereld relevant in het duiden van het werk van Boulet. Žižek argumenteert dat de virtuele realiteit als in mimesis in eerste instantie haar ‘echtheid’ ontleedt aan de wereld buiten de virtuele. In een volgend stadium, merkt Žižek op, draait dit gegeven echter om en wordt de virtuele realiteit bepalend voor onze wereld. De virtuele realiteit is dus niet enkel opgebouwd uit elementen uit de dagelijkse wereld; meer nog, de dagelijkse wereld spiegelt volgens Žižek in grote mate de virtuele realiteit (sociale en digitale media spelen hier uiteraard een belangrijke rol in). Deze ‘cirkel’ van spiegelen zorgt, aldus Žižek, uiteindelijk voor een uitsluiting van het ‘reële’.  De digitale wereld wordt zo een wereld die reëler is dan de wereld waar hij zich aan spiegelt. De creatie van identiteit en cultuur gebeurt op die manier niet via de reële wereld, maar via sociale media, blogs etc.: non-locaties of irreële, tweedimensionale plaatsen waar alles mogelijk is. Door deze spiegeling door te voeren en een ‘mimese’ van de virtuele realiteit te creëren, forceert Boulet niet enkel de bewustwording van het medium; eveneens manifesteert hij de betekenis van dit medium in haar sociale context. De (virtuele) realiteit en haar eigenschappen worden dus zichtbaar door deze vanuit ‘een andere dimensie’ te aanschouwen. Net zoals in de Matrix, waar de echte wereld en zijn mechanisme pas zichtbaar zijn vanuit een ‘über-realiteit’, in de sciencefictionfilm gevisualiseerd door een ruimtestation en in het geval van Boulet door een schilderij en installatie.


De werken van Boulet reflecteren op het digitale medium, maar houden niet op bij een kritische bedenking over de virtuele wereld. Zijn creaties proberen niet zozeer de mechanismes van een digitale wereld te openbaren en, zoals in de Matrix, te waarschuwen voor de ‘onwetendheid’ waarin de protagonisten van die andere wereld leven. Boulet lijkt veel meer geïnteresseerd in de mogelijkheden van deze wereld en de betekenissen ervan voor de schilderkunst. Een speelse, soms wat cynische interesse waarmee Boulet niet enkel de eigenheid van het medium (zowel het digitale medium als de schilderkunst) blootlegt, maar dieper graaft en onderzoekt hoe deze elkaar kunnen beïnvloeden. Hij ontleedt hoe beelden (over)leven in het digitale tijdperk en onderzoekt bovendien wat de mogelijkheden voor de schilderkunst zijn.


Een dialectisch spel van betekenissen naast elkaar leggen, die elkaar opheffen of versterken en zo een stap voorwaarts maken. In zijn contemporaniteit fungeren rijke tradities en banale factoren als bouwstenen voor een eigen stijl. Een stijl die haar traditie kent en in acht neemt, maar die daarnaast vooral buiten de muren van deze traditie kijkt en daar zijn inspiratie opdoet. Het resultaat is verbluffend en verrassend. Het maakt nieuwsgierig naar de toekomst van deze jonge kunstenaar. De Wanatoeprijs en de expositie in De Gasthuiskapel kunnen dan ook gezien worden als een eerste indicatie van wat we in de toekomst van Jorden Boulet mogen verwachten.


Godart Bakkers - Borgloon, augustus 2015--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WANATOE


The colorful palette and bombastic appearance fall straight into the eye of the beholder. However, Jorden Boulet is colorblind and cannot distinguish these colors himself. The visual search for the (in)visible color therefore is an important personal factor in his paintings. Despite the colorful positivism, his paintings contain an idyllic false front and a perishable reality. This deliberate contradiction critically reflects on our modern western society. The structures of our society run purely on performance, commercialism and entertainment.


Jorden Boulet deeply questions the meaning of identity. He uses sampling to show this. The western egocentric identity is formed by a spectacular phenomenon that takes place on the Internet and the social media. Everyone promotes themselves without any borders. Banality, marginality, kitsch and decadence are the greatest strengths to superficial attention and temporary recognition. Jorden Boulet uses the same strategy to attract the attention of the spectator.


His works also provoke dialogue on various topical social issues. These critical questions are essential and invite the spectator to ask critical questions about the world in which he or she lives.


Hasselt, juli 2015

Copyright © All Rights Reserved